Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

บริหารจัดการอาคาร: อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

ควรมีสายล่อฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับอาคาร สิ่งก่อสร้าง ภาชนะหรืออุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

1.อาคารที่มีวัสดุไวไฟหรือวัตถุระเบิด

2.อาคารที่มิได้อยู่ในรัศมีการป้องกันของสายล่อฟ้าจากอาคารอื่น ๆ

3.สิ่งก่อสร้างหรือภาชนะที่มีส่วนสูง เช่น ปล่องไฟ เสาธง ถังเก็บน้ำมันหรือสารเคมี การติดตั้งสายล่อฟ้า ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ในระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่ปฏิบัติจะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ

1. ชุดควบคุม ( Fire alarm Control Panel )

มีหน้าที่เป็นแผงศูนย์รวมเพื่อจ่ายกำลังงานไปยังอุปกรณ์กำเนิดเสียง เมื่อได้รับสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจจับมันจะส่งเสียงเตือนภัยตลอดเวลาในสภาวะฉุกเฉินจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติหรือหยุดเสียงที่ชุดควบคลุมเท่านั้น จึงจะหยุดส่งเสียงเตือนภัย นอกจากนี้ชุดควบคุมนี้ยังสามารถสั่งให้ไปทำงานส่วนอื่น ๆ เช่น ปิดท่อน้ำมัน ท่อก๊าซ พัดลม เพื่อป้องกันไฟลุกลามอย่างไรก็ตามเพื่อให้ระบบมีการทำงานที่แน่นอนและมีความน่าเชื่อถือสูง ในขณะที่ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ ขัดข้องโดยการจัดให้ระบบมีแบตเตอรี่สำรองไว้

2. อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ ( Initialing Device )

อุปกรณ์เริ่มสัญญาณมีรูปแบบการทำงาน 2 รูปแบบ คือ

– Manual Push Station คือ ทำงานโดยอาศัยคนเป็นผู้กดเริ่มสัญญาณ
– Detector คือ ทำงานโดยระบบอัตโนมัติ ประกอบด้วย

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ( HEAT DETECTOR )

ซึ่งมี 2 ชนิด คือ อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิตายตัว ( FIXED TEMPERATURE DETECTOR ) และอุปกรณ์ตรวจจับอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ( RATE OF RISE DETECTOR ) ชนิดแรกเป็นชนิดที่กำหนดอุณหภูมิคงตัวไว้คงที่ค่าหนึ่ง โดยใช้โลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ และกับคืนตัวอย่างอัตโนมัติเหมือนกับเทอร์โมสตัด ส่วนชนิดที่สองจะทำงานเมื่ออัตราการเพิ่มของอุณหภูมิสูงขึ้น เกินกว่าอัตราที่ตั้งไว้ก่อนที่จะถึงจุดติดไฟ สำหรับชนิดที่สองนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิตายตัวซึ่งถูกสร้างไว้ให้รวมอยู่ในชุดเดียวกันด้วย

อุปกรณ์ตรวจจับควัน ( SMOKE DETECTOR )

สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับควัน ประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจจับไฟฟ้าพลังแสง ชุดควบคุม และแหล่งกำเนิดเสียงรวมอยู่ในชุดเดียวกัน และอุปกรณ์จับควันโดยอาศัยการเกิดไอออน ( IONIZATION DETECTOR ) ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจจับการเกิดไอออน ชุดควบคุม แหล่งกำเนิดเสียง และแบตเตอรี่

3. อุปกรณ์กำเนิดเสียง

ได้แก่ กระดิ่ง ออด และลำโพงฮอร์น แต่ส่วนใหญ่จะใช้กระดิ่งไฟฟ้ากระแสสลับ สำหรับสถานประกอบการอาจติดตั้ง เป็นระบบการแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นชนิดที่ผู้กดสัญญาณโดยตรงเมื่อพบเหตุก็ได้ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นอุปกรณ์เตือนขณะเกิดเพลิงไหม้ได้ทันท่วงที และเป็นการเตือนให้หนีไฟเพื่อปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ ซึ่งควรปฏิบัติดังนี้

– สถานประกอบกิจการตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป จะต้องติดตั้งระบบหรืออุปกรณ์เตือนภัยหรือสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เปล่งเสียงให้บุคคลในสถานที่ประกอบกิจการภายในได้ยิน โดยมีระดับความดังของเสียงไม่น้อยกว่า 100 เดซิเบล เอ ซึ่งวัดจากจุดกำเนิดของสียง 1 เมตร โดยรอบ ในกรณี สถานที่ที่ไม่ต้องการใช้เสียง ต้องจัดให้มีสัญญาณหรือแจ้งให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึงในขอบเขตที่ต้องการ
– สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะต้องมีเสียงที่แตกต่างไปจากเสียงที่ใช้ในสถานที่ประกอบการและห้ามใช้เสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวในกรณีอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาณเพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้
– ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบอุปกรณ์เตือนภัยจากอัคคีภัย จะต้องทำงานได้ตลอดเวลาเมื่อต้องการใช้หรือเมื่อเกิดอันตรายจากอัคคีภัย
– มีการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง